You are here

Първите дипломанти на инициативата Super Glucodog на „Сервие България“ и фондация „Очи на четири лапи“ преминаха успешно обучението си и вече работят за пациенти с диабет

Четири обучени кучета- асистенти на пациенти с диабет вече получиха своите дипломи на официална церемония, като част от инициативата Super Glucodog на „Сервие България“ и фондация „Очи на четири лапи“. Целта на проекта, който започна преди две години, е да се обучат кучета порода лабрадор, които да разпознават началото на хипогликемията при хора с диабет и по този начин да ги предпазват от сериозни живото-застрашаващи състояния.

„Инициативата е много важна за „Сервие България“, не само защото компанията е лидер в лечението на диабета, но и защото чрез Super Glucodog ние даваме на пациентите още нещо много важно - сигурност и емоционална подкрепа“, заяви по време на церемонията Емилио Галиарди, изпълнителен директор на „Сервие България“. „Тази година отбелязваме 27 години на българския пазар – период, в който изградихме едно истинско партньорство с българските лекари и с пациентите с хронични заболявания в България. Нашата мисия като фармацевтична компания е да подпомагаме лекарите в тяхната ежедневна грижа за хората с хронични заболявания, предоставяйки им все по-ценни, дълготрайни и стоплящи сърцата услуги. Вярвам, че Super Glucodog е едно добро начало, което ще бъде продължено в годините в полза на пациентите“, допълни г-н Галиарди.

Председателят на фондация „Очи на четири лапи“ Албена Алексиева обясни, че кучетата преминават през обучение, което продължава близо година. Резултатът от това обучение трябва да бъде: да сигнализират при започваща криза при това във всякаква ситуация - на нови места, в движение, в превозно средство и през нощта. По този начин те могат да уведомят детето и неговите родители до 10-15 минути преди да настъпи кризата и апаратът за измерване на захарта да го отчете.

Кръвната захар при хората с диабет варира в широки граници и контролът й е много важен. Кучетата-асистенти са допълнителна възможност за контролирането на тези нива, защото могат да разпознават миризмата при промяната в нивата на кръвната захар на техния собственик и да сигнализират при хипогликемични кризи. В тези случаи те реагират чрез побутване с нос, побутване с лапа или лай. Често кучетата сигнализират 10-15 минути преди електронните средства за измерване на кръвна захар. Това позволява на пациента да вземе мерки и да избегне големи колебания на нейните стойности, водещи до усложненията на диабета.

Повече за инициативата на Сервие за обучението на високоспециализирани кучета за лични асистенти на пациенти с диабет можете да научите тук.

---------

The first graduates of Super Glucodog initiative of Servier Bulgaria and Тhe FoundationEyes on Four Paws have successfully completed their training and are already working for patients with diabetes

 

Four trained assistant-dogs for patients with diabetes have already received their diplomas at an official ceremony, as part of the Super Glucodog initiative of Servier Bulgaria and The Foundation Eyes on Four Paws. The goal of this project, which began two years ago, is to train dogs of the Labrador breed who  recognize the onset of hypoglycemia in people with diabetes and thus protect them from serious life-threatening conditions.

"The initiative is very important for Servier Bulgaria, not only because the company is leader in the treatment of diabetes, but also because through Super Glucodog we give patients something very important - security and emotional support" said Emilio Gagliardi during the ceremony - Executive Director of Servier Bulgaria. "This year we celebrate 27 years on the Bulgarian market - a period in which we have built a real partnership with Bulgarian doctors and patients with chronic diseases in Bulgaria. Our mission as pharmaceutical company is to assist doctors in their daily care for people with chronic diseases, providing them with increasingly valuable, long-lasting and heart-warming services. I believe Super Glucodog is a good start that will continue over the years for the benefit of patients“ added Mr. Gagliardi.

The chairwoman of Тhe Foundation Eyes on Four Paws, Albena Alexieva, explained that dogs go through training that lasts for almost a year. The result of the training should be dogs to be able to give  signal in an event of a crisis in any situation - in new places, on the move, in a vehicle and during the night. This way, they can notify the child and his parents up to 10-15 minutes before the crisis occurs and the glucose-meter could detect it.

Blood sugar in people with diabetes varies in wide ranges and its control is very important. Assistant-dogs are an additional option for controlling these levels, because they can recognize the smell when their owner's blood sugar levels changes and give signal in hypoglycemic crises. In these cases, they respond by pushing with their nose, paw or barking. Dogs often signal 10-15 minutes before electronic blood glucose-meters. This allows the patient to take action and avoid large fluctuations in its values, leading to complications of diabetes.

You can learn more about Servier's initiative to train highly specialized dogs for personal assistants to patients with diabetes here.