You are here

Данни относно карцином на стомаха

Карцином на стомаха и неговото разпространение

Стомашният карцином, известен също така като рак на стомаха, е термин, който касае заболяване, произхождащо от стомаха или стомашната стена. Той засяга два пъти по-често мъжете, отколкото жените и повече от половината случаи се проявяват при пациенти над 75 годишна възраст.(1)

¾ от случаите на това заболяване се причиняват от фактори на начина на живот, включващи лош хранителен режим, тютюнопушене, наднормено тегло и употреба на алкохол.2 Инфекция от Helicobacter pylori бактерия също е ключов фактор и най-вероятният причинител на 1/3 от случаите на карцином на стомаха.(2) Въпреки, че само малка част от пациентите с дългогодишни H. pylori инфекции (1–3%) стигат до развитие на карцином на стомаха, съществуват доказателства, че тютюнопушенето и лошият хранителен режим могат да допринесат за увеличен риск от развитие на рак при пациенти с такава бактериална инфекция.(2)

Карциномът на стомаха е петият най-често срещан карцином в световен мащаб и третата най-честа причина за смъртност поради онкологични заболявания (след рак на белия дроб и рак на черния дроб), с брой на смъртните случаи – 723 000 годишно(3). Доминацията на стомашния карцином отслабва като цяло и болшинството от новите случаи се докладват в развиващите се страни.3 Въпреки това, напоследък се наблюдава нарастване на случаите на особен подвид, известен като аденокарцином на гастрокардиата, в Северна Америка и Европа.(4) Счита се, че това нарастване се дължи частично и на по-високата честота на затлъстяването в тези райони.(4)

Когато ракът се разпространява в останалите части на тялото, се говори за метастаза, или Стадий IV. През последните 2 десетилетия, делът на пациентите с карцином на стомаха с проява на метастази е нараснал до над 40%.(5)Докато нивата на преживяемост с метастатичен карцином на стомаха варират според региона,(6) равнището на 5-годишна преживяемост се оценя на 3%.(7,8)

Превенция

Рискът от развитие на карцином на стомаха може да бъде намален чрез промени в начина на живот (3) включващи:

➢ Намаление употребата на храни, които са консервирани чрез осоляване, мариноване или опушване
➢ Увеличение консумацията на пресни плодове и зеленчуци
➢ Преустановяване на тютюнопушенето

Изследователите полагат усилия в проучване на това, дали скринирането и елиминирането на H. pylori би могло да намали риска от развитие на карцином на стомаха.(9)

Симптоми и диагноза

Симптомите на карцином на стомаха са сходни на свързаните с други заболявания и често остават незабелязани. Ранни симптоми, които могат да бъдат предпоставка за по-нататъшно проследяване включват: подуване, загуба на тегло, болка, персистиращо стомашно разстройство, чувство за тежест при прием на малки количества храна, гадене или повръщане, кървене, чувство на умора или задъхване, кръв в изпражненията.(10) Тъй като симптомите на стомашен карцином са неясни, диагнозата често се поставя при напреднал стадий на заболяването.

Лечение на карцином на стомаха

Лечението на карцином на стомаха варира в зависимост от стадия на заболяването. Някои от диагностицираните в ранен стадий заболявания и преканцерозни състояния, се лекуват с ендоскопска резекция, при която през гърлото се вкарва тръба, налива се течност, докато отделен уред изрязва таргетната тъкан.(11) Други терапевтични подходи за ранен стадий може да включват хирургична операция, химиотерапия, таргетна терапия, лъчелечение или комбинация от лечения.(3,11)

Само няколко са наличните опции за лечение на метастатичен карцином на стомаха и обикновено те са само палиативни. Пример за това е и ограничената роля на хирургията в лечението на метастатичен стомашен карцином.(12)

Решаваща е ролята на ранното диагностициране за общата преживяемост. Равнището на 5-годишната преживяемост в Япония, където почти ½ от случаите се откриват в ранен стадий, е 50%.3 За разлика от това, в Европейските държави, където скриининг-програмите са по-редки спрямо тези, провеждани в Япония,12 нивото на 5-годишна преживяемост се оценя между 12% и 35%.13 Достъпът до грижи също играе ключова роля: така напр., равнищата на преживяемост в развиващите се страни е под 20%.(3)

Провеждащо се проучване изследва потенциалната роля на хормоналните и генетичните фактори върху прогресията на карцином на стомаха, с известно допускане, че дългосрочно излагане на естрогени може да намали риска от стомашен карцином. Това разкритие може частично да обясни по-ниската честота на заболяването при жени, отколкото при мъже. Въпреки това, включването на естрогени в терапията остава неизяснено за сега.(14)

По-съвременни стратегии на лечение, насочени срещу генетичните предпоставки за метастатичен карцином на стомаха, дават нова надежда за по-добър и по-дълъг живот,а също и подобрена обща преживяемост.

1. Cancer Research UK. About stomach cancer. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/stomach-cancer/about-stomac.... Accessed October 24, 2017.
2. Cancer Research UK. Causes and risks of stomach cancer. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/stomach-cancer/causes-risks. Accessed October 24, 2017.
3. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray, F. GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC CancerBase No. 11 [Internet]. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer; 2013. Available from: http://globocan.iarc.fr
4. Jemal A, Center MM, DeSantis C, Ward EM. Global patterns of cancer incidence and mortality rates and trends. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2010;19:1893–907.
5. Bernards N, Creemers GJ, Nieuwenhuijzen GA, et al. No improvement in median survival for patients with metastatic gastric cancer despite increased use of chemotherapy. Ann Oncol. 2013;24:3056–60.
6. Kamangar F, Dores GM, Anderson WF. Patterns of cancer incidence, mortality, and prevalence across five continents: defining priorities to reduce cancer disparities in different geographic regions of the world. J Clin Oncol. 2006;24:2137–50.
7. Brenner H, Rothenbacher D, Arndt V. Epidemiology of stomach cancer. Methods Mol Biol. 2009;472:467–77.
8. Karpeh M, Kelsen D, Tepper J. Cancer of the stomach DeVita V, Hellman S, Rosenberg S, editors. Cancer Principles & Practice of Oncology Philadelphia: Lippincot, Williams & Wilkins. 2001;1092:126
9. Herrero R, Parsonnet J, Greenberg ER. Prevention of Gastric Cancer. JAMA. 2014;312:1197–8.
10. Cancer Research UK. Symptoms. Available at:
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/stomach-cancer/symptoms. Accessed October 24, 2017.
11. Cancer Research UK. Treatment. Available at: http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/stomach-cancer/treatment. Accessed October 27, 2017.
12. Smyth EC, Verheij M, Cunningham D, et al. Gastric cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology. 2016;27(Suppl 5):v38–v49.
13. De Angelis R, Sant M, Coleman MP, et al. Cancer survival in Europe 1999–2007 by country and age: results of EUROCARE-5—a population-based study. Lancet Oncol. 2014;15:23–34
14. Camargo MC, Goto Y, Zabaleta J, et al. Sex hormones, hormonal interventions, and gastric cancer risk: a meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2012;21:20–38.