You are here

Данните от проучването фаза 3 показват, че TIBSOVO® (таблетки ivosidenib) в комбинация с Azacitidine значително подобрява преживяемостта без събития и общата преживяемост при пациенти с нетретирана по-рано остра миелоидна левкемия с IDH1 мутация

TIBSOVO в комбинация с азацитидин, в сравнение с плацебо плюс азацитидин,
демонстрира и значително подобрение на степента на пълна ремисия, степента на пълна ремисия плюс частично хематологично възстановяване и степента на обективен отговор.

Профилът на безопасност е благоприятен и е в съответствие с публикуваните по-рано данни

Данните от изпитването фаза 3 AGILE при пациенти с нетретирана по-рано остра миелоидна левкемия с IDH1 мутация ще бъдат представени на устна сесия в понеделник, 13 декември 2021 г., и ще бъдат включени в официалната програма за пресата на 63-тата годишна среща на Американското общество по хематология (American Society of Hematology)

ПАРИЖ и БОСТЪН, 11 декември 2021 г. – Фирма Servier, заемаща водещи позиции в онкологията, се ангажира да отговори на обещанието за утрешния ден на пациентите, на които служи. Фирма Сервие обяви данни от проучването Фаза 3, показващи, че TIBSOVO® (таблетки ivosidenib) в комбинация с химиотерапия с азацитидин значително подобрява преживяемостта без събития (EFS) и общата преживяемост (OS) в сравнение с азацитидин плюс плацебо при възрастни с нетретирана по-рано остра миелоидна левкемия (ОМЛ) с IDH1 мутация, които не са кандидати за интензивна химиотерапия. Тези данни от глобалното проучване на AGILE ще бъдат представени на устна сесия в понеделник, 13 декември 2021 г., от 14:45 ч. до 16:15 ч. (източна часова зона), Резюме № 697, и представени в официалната програма за пресата по време на 63-тата годишна среща на Американското общество по хематология.

Лечението с TIBSOVO в комбинация с азацитидин показва статистически значимо подобрение на преживяемостта без събития (коефициент на риск [HR] = 0,33, 95% CI 0,16, 0,69, 1-странно P = 0,0011 1,2 ). В допълнение, комбинацията от TIBSOVO с азацитидин показва статистически значимо подобрение на общата преживяемост (HR = 0,44 [95% CI 0,27, 0,73]; 1-странно P = 0,0005), с медиана на общата преживяемост от 24,0 месеца в рамото на ивосидениб + азацитидин спрямо 7,9 месеца в рамото на плацебо + азацитидин.

„Тези значими постижения от изпиването Фаза 3, AGILE за TIBSOVO подкрепят нашите нарастващи доказателства, подкрепящи обосновката за ранното прицелно третиране на IDH1 мутациите при различните видове рак на кръвта, като например остра миелоидна левкемия“, каза д-р Сюзън Пандя, вицепрезидент по клинично развитие и ръководител на отдела „Раков метаболизъм, Глобално развитие Онкология и Имуноонкология“ на Servier Pharmaceuticals. „До 10 процента от пациентите с остра миелоидна левкемия имат мутации в ензима IDH1 и настоящите възможности за лечение са ограничени, особено за новодиагностицираните и тези, които не отговарят на условията за интензивна химиотерапия.“

Допълнителни резултати от изследването
Изследователите докладват резултатите от ключовите вторични крайни точки на изпитването AGILE, включително:
• Процентът на пациенти с пълна ремисия (CR) е 47,2% (n=34/72) за TIBSOVO в комбинация с азацитидин спрямо 14,9% (n=11/74) за плацебо плюс азацитидин (p <0,0001).
• Процентът на пациенти с пълна ремисия (CR) + процентът на пациенти с пълна ремисия с частично хематологично възстановяване (CR + CRh) е 52,8% (n=38/72) за TIBSOVO в комбинация с азацитидин спрямо 17,6% (n=13/74) за плацебо плюс азацитидин (p <0,0001).
• Процентът на обективен отговор (ORR) е 62,5% (n=45/72) за TIBSOVO в комбинация с азацитидин спрямо 18,9% (n=14/74) за плацебо плюс азацитидин (p <0,0001).

„Развълнувани сме от възможността да предложим нов вариант за лечение на пациенти с нетретирана по-рано ОМЛ с IDH1 мутация. Това допълнително разширява значителните клинични ползи за пациентите с остра миелоидна левкемия и IDH1 мутация “, казва д-р Патрик Терас, вицепрезидент и ръководител на отдела „Управление на късните етапи и жизнения цикъл в онкологичната и имуноонкологичната терапевтична област“, Servier Group.

„Острата миелоидна левкемия е бързо прогресиращ вид рак и прогнозата често е лоша“ казва д-р Стефан Де Ботън, главен изследовател и ръководител на Мултидисциплинарния хематологичен комитет в Institut Gustave Roussy, Вилжуиф, Франция. „Нашата цел с лечението е да удължим общата преживяемост и впечатляващата клинична полза след лечение с TIBSOVO в комбинация с азацитидин е невероятно обещаваща за тези пациенти с нетретирана остра миелоидна левкемия с IDH1 мутация.”

Честите нежелани събития, настъпващи при повече от 20 процента от пациентите, приемали TIBSOVO в комбинация с азацитидин, спрямо пациентите, приемали плацебо плюс азацитидин, са гадене (42,3% спрямо 38,4%), повръщане (40,8% спрямо 26,0%), диария (35,2% спрямо 35,6%), пирексия (33,8% спрямо 39,7%), анемия (31,0% спрямо 28,8%), фебрилна неутропения (28,2% спрямо 34,2%), тромбоцитопения (28,2% спрямо 20,5%), неутропения (28,2% спрямо 16,4 %), запек (26,8% спрямо 52,1%) и пневмония (23,9% спрямо 31,5%).

Изпитването AGILE спря по-нататъшното набиране на пациенти, поради получаването на убедителни данни за ефикасността на TIBSOVO.
Servier обсъжда с регулаторните здравни органи възможността за разширяване на одобрените в момента показания за TIBSOVO.
TIBSOVO понастоящем е одобрен в САЩ като монотерапия за лечение на възрастни с рецидивираща или рефрактерна остра миелоидна левкемия (ОМЛ) с IDH1 мутация и при възрастни с новодиагностицирана ОМЛ с IDH1 мутация, които са на възраст на или над 75 години или имат съпътстващи заболявания, които изключват използване на интензивна индукционна химиотерапия. Наскоро TIBSOVO беше одобрен като първа и единствена таргетна терапия за пациенти с лекуван по-рано холангиокарцином с IDH1 мутация.

Относно изпитването NCT03173248 AGILE, фаза 3, за ОМЛ
Изпитването AGILE е глобално, фаза 3, многоцентрово, двойно сляпо, рандомизирано, контролирано с плацебо клинично изпитване, предназначено да оцени ефикасността и безопасността на TIBSOVO в комбинация с азацитидин в сравнение с плацебо в комбинация с азацитидин при възрастни с нетретирана по-рано остра миелоидна левкемия (ОМЛ) с IDH1 мутация, които не са кандидати за интензивна химиотерапия (пациенти на или над 75 години или пациенти със съпътстващи заболявания, които не позволяват използването на интензивна индукционна химиотерапия). Първичната крайна точка на изпитването е преживяемост без събития (EFS), дефинирана като времето от рандомизирането до неуспеха от лечението, рецидив след ремисия или смърт поради каквато и да е причина, което настъпи първо. Неуспехът от лечението се определя като неуспех за постигане на пълна ремисия (CR) до 24-та седмица.

Други ключови вторични крайни точки включват процента пациенти с пълна ремисия (CR), дефинирана като частта от участниците, които постигат CR; обща преживяемост (OS), дефинирана като времето от датата на рандомизиране до датата на смъртта поради каквато и да е причина; процент пациенти с пълна ремисия и пациенти с пълна ремисия с частично хематологично възстановяване (CRh), дефинирана като частта от участниците, които постигат CR или CRh; и процента с обективен отговор (ORR), дефиниран като процента CR, CR с непълно хематологично възстановяване (CRi) (включително CR с непълно възстановяване на тромбоцитите [CRp]), частична ремисия (PR) и състояние без морфологична левкемия (MLFS).

Относно острата миелоидна левкемия
Острата миелоидна левкемия (ОМЛ) е рак на кръвта и костния мозък, характеризиращ се с бърза прогресия на заболяването, и е най-честата остра левкемия, засягаща възрастни с приблизително 20 000 нови случая в САЩ и 43 000 случая в Европа всяка година 3,4 . По-голямата част от пациентите с ОМЛ в крайна сметка имат рецидив. Рецидивиралата или рефрактерна ОМЛ е с лоша прогноза 5 . Петгодишната преживяемост е приблизително 27% 3 . При 6 до 10 процента от пациентите с ОМЛ мутиралият ензим IDH1 блокира нормалната диференциация на кръвните стволови клетки, допринасяйки за възникването на остра левкемия 6 .

Относно Servier Pharmaceuticals
Servier Pharmaceuticals, LLC е търговска компания, насочена към иновациите и подобряването на живота на пациентите, техните семейства и лицата, които се грижат за тях. Частната компания Servier има уникалната свобода да посвети своето време и енергия, за да постави на първо място онези, които се нуждаят от нашето лечение и грижи, като дължи растежа си на своите иновации в областта на неудовлетворените медицински нужди.

Като един от лидерите с нарастващо значение в областта на онкологията, Servier се ангажира с намирането на решения, които ще се справят с днешните предизвикателства. Онкологичното портфолио от иновативни лекарства на компанията е предназначено да предостави повече животоспасяващи лечения на по-голям брой пациенти в целия спектър от заболявания и при различни видове тумори.

Servier вярва, че съвместната изследователска работа е от основно значение за стимулиране на иновациите и активно създава съюзи, придобива нови дружества, сключва лицензионни сделки и партньорства, които носят решения и ускоряват достъпа до терапии. С нашия търговски и научен опит, глобален обхват и ангажимент към клиничните постижения ние в Servier Pharmaceuticals сме посветени на това да предоставим обещаните бъдещи решения на пациентите, на които служим.

Повече информация: www.servier.us
Следвайте ни в социалните мрежи: LinkedIn , Twitter

Относно Servier Group
Servier е глобална фармацевтична група, управлявана от Фондация. Със силно международно присъствие в 150 държави и общи приходи от 4,7 милиарда евро през 2020 г. Servier има 22 500 служители по целия свят. Servier е независима група, която инвестира всяка година над 20% от приходите си в научноизследователска дейност и развитие. За да ускори терапевтичните иновации в полза на пациентите, Групата се ангажира с отворени и съвместни иновации с академични партньори, фармацевтични групи и биотехнологични компании. Освен това, Сервие интегрира позицията на пациентите в основата на своите дейности.

Лидер в кардиологията, амбицията на Servier Group е да стане призната иновативна компания в областта на онкологията. Растежът на групата се основава на постоянния ѝ ангажимент в областта на сърдечно-съдовите и метаболитни заболявания, онкологията, невронауката и имуновъзпалителните заболявания. За да насърчи достъпа до здравни грижи за всички, Servier Group предлага и набор от качествени генерични лекарства, покриващи повечето патологии.
Повече информация: www.servier.com
Следвайте ни в социалните мрежи: LinkedIn , Facebook , Twitter

Контакти за пресата
Servier Group (Франция и по света)
Sonia Marques
presse@servier.com
+33 (0)1 55 72 40 21 / + 33 (0)7 84 28 76 13

Servier Pharmaceuticals (САЩ)
Megan Talon
megan.talon@servier.com
+1 857-895-4334

Оповестяване на информация
Настоящото издание съдържа обща информация за Servier Group и нейните юридически лица (наричани по-долу „Servier и нейните филиали“) и е предназначено само за информационни цели. Счита се, че информацията е надеждна. Въпреки това Servier и нейните филиали не декларират, че информацията в настоящото или предоставена по друг начин е пълна, и не поемат договорна отговорност, отговорност при деликт, небрежност или друго, ако бъде установено, че информацията е неточна или непълна в което и да е отношение.

Servier и нейните филиали не изпълняват ролята на съветник на получателя на тази информация и окончателното решение за каквато и да е трансакция зависи единствено от него. Следователно, преди всяко свое действие, получателят на тази информация трябва да определи, без да разчита на Servier или нейните филиали, икономическите рискове и предимства, както и правните, данъчните и счетоводните характеристики и последици от действието си и дали е в състояние да поеме тези рискове.

Настоящият документ съдържа и прогнозни изявления, които са с различни нива на несигурност и риск. Изследваните нови лекарства и показания подлежат на по-нататъшен научен и медицински преглед и регулаторно одобрение. Те не са одобрени за употреба от Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA).

Всякакви рискове вследствие на уповаване на този документ се поемат изцяло от лицето, което се е уповало на него. Информацията, съдържаща се в настоящото, не представлява оферта за продажба или искане за осъществяване на транзакция.

Съдържанието на този документ е само обобщение, не е пълно и не включва цялата съществена информация за Servier и нейните филиали, включително потенциални конфликти на интереси.

До максималната степен, разрешена от приложимите закони и наредби, Servier и нейните филиали отказват отговорност за всякакви изявления, гаранции и условия независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови, или от друг вид, нито поемат задължения към което лице във връзка с настоящия документ. Без да се засяга общата информация по-горе, Servier и нейните филиали не гарантират и не декларират, че информацията или мненията, съдържащи се в този документ, са точни или пълни.

До максималната степен, разрешена от приложимите закони и наредби, Servier и нейните филиали отказват отговорност за каквито и да било загуби, щети или разходи, преки или косвени, независимо как са възникнали – дали са договорни, при деликт (включително небрежност), или строга отговорност, или по друг начин – за преки, непреки, случайни, последващи, наказателни или специални щети, произтичащи от или във връзка с настоящото, включително (без ограничение) всякакви действия, предприети на негова основа.

Прогнозите, стратегиите и възгледите, изразени в този документ, се основават на минали или текущи данни и информация и подлежат на промяна без предизвестие.

За TIBSOVO ® (таблетки ивосидениб)
TIBSOVO е инхибитор на изоцитрат дехидрогеназа-1 (IDH1), показан за лечение на възрастни пациенти с мутация на IDH1, открита чрез одобрен от FDA тест с:
Остра миелоидна левкемия (ОМЛ)
• Пациенти с наскоро диагностицирана ОМЛ, които са на възраст на или над 75 години или имат съпътстващи заболявания, които не позволяват използването на интензивна индукционна химиотерапия.
• Рецидивираща или рефрактерна ОМЛ.
Локално авансирал или метастатичен холангиокарцином
• Локално авансирал или метастатичен холангиокарцином, който е бил третиран преди това.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: СИНДРОМ НА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРИ ОМЛ
Пациентите, лекувани с TIBSOVO, са имали симптоми на синдром на диференциация, който може да бъде фатален, ако не се лекува. Симптомите могат да включват треска, диспнея, хипоксия, белодробни инфилтрати, плеврални или перикардни изливи, бързо наддаване на тегло или периферен оток, хипотония и чернодробна, бъбречна или мултиорганна дисфункция. Ако се подозира синдром на диференциация, започнете кортикостероидна терапия и хемодинамично наблюдение до отзвучаване на симптомите.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Синдром на диференциация при ОМЛ: В клиничното изпитване 25% (7/28) от пациентите с новодиагностицирана ОМЛ и 19% (34/179) от пациентите с рецидивираща или рефрактерна ОМЛ, лекувани с TIBSOVO, са били със синдром на диференциация. Синдромът на диференциация е свързан с бърза пролиферация и диференциация на миелоидни клетки и може да бъде животозастрашаващ или фатален, ако не се лекува. Симптомите на синдрома на диференциация при пациенти, лекувани с TIBSOVO, включват неинфекциозна левкоцитоза, периферен оток, пирексия, диспнея, плеврален излив, хипотония, хипоксия, белодробен оток, пневмонит, перикарден излив, обрив, хиперволемия, синдром на туморен лизис и повишение на креатинина. От 7-те пациенти с новодиагностицирана ОМЛ, които са имали синдром на диференциация, 6 (86%) от пациентите са се възстановили. От 34-те пациенти с рецидивираща или рефрактерна ОМЛ, които са имали синдром на диференциация, 27 (79%) от пациентите са се възстановили след лечение или след прекъсване на дозата на TIBSOVO. Синдромът на диференциация настъпва от 1-вия ден до 3 месеца след започване на приема на TIBSOVO и е наблюдаван със или без съпътстваща левкоцитоза.
Ако се подозира синдром на диференциация, иницирайте терапия с /стартирайте терапия с/ изпишете дексаметазон 10 mg IV на всеки 12 часа (или еквивалентна доза от алтернативен перорален или IV кортикостероид) и започнете хемодинамично проследяване до подобрение. Ако се наблюдава съпътстваща неинфекциозна левкоцитоза, започнете лечение с хидроксиурея или левкафереза, както е клинично показано. Намалете кортикостероидите и хидроксиуреята след отшумяване на симптомите и прилагайте кортикостероиди в продължение на минимум 3 дни. Симптомите на синдрома на диференциация могат да се появят отново при преждевременно прекратяване на лечението с кортикостероиди и/или хидроксиурея. Ако тежките признаци и/или симптоми продължават повече от 48 часа след започване на кортикостероидите, прекъснете TIBSOVO, до отшумяване на тежките признаците и симптомите.
Удължаване на QTc интервала: Пациентите, лекувани с TIBSOVO, могат да развият удължаване на QT (QTc) интервала и камерни аритмии. Едновременната употреба на TIBSOVO с лекарства, за които е известно, че удължават QTc интервала (напр. лекарства срещу аритмия, флуорохинолони, триазолови антигъбични лекарства, 5 НТ3 рецепторни антагонисти), и инхибитори на P3A4 могат да увеличат риска от удължаване на QTc-интервала. Провеждане на мониторинг на електрокардиограми (ЕКГ) и електролити. При пациенти с вроден синдром на удължен QTc интервал, застойна сърдечна недостатъчност или електролитни аномалии, или при пациенти, които приемат лекарства, за които е известно, че удължават QTc интервала, може да се наложи по-често наблюдение.
Прекъснете TIBSOVO, ако QTc се увеличи до стойност между 480 и 500 msec. Прекъснете и намалете TIBSOVO, ако QTc се увеличи до стойност над 500 msec. Прекратете за постоянно TIBSOVO при пациенти, които развиват удължаване на QTc интервала с признаци или симптоми на животозастрашаваща аритмия.
Синдром на Гилен-Баре: Пациенти, лекувани с TIBSOVO, могат да развият синдрома на Гилен-Баре. Наблюдавайте пациентите, приемащи TIBSOVO за поява на нови признаци или симптоми на моторна и/или сензорна невропатия, като едностранна или двустранна слабост, сензорни промени, парестезии или затруднено дишане. Прекратете за постоянно TIBSOVO при пациенти, които са диагностицирани със синдром на Гилен-Баре.
НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
• При пациенти с ОМЛ най-честите нежелани реакции, включително лабораторни аномалии (≥20%), са намален хемоглобин (60%), умора (43%), артралгия (39%), намален калций (39%), намален натрий (39%), левкоцитоза (38%), диария (37%), намален магнезий (36%), оток (34%), гадене (33%), диспнея (32%), повишена пикочна киселина (32%), понижен калий ( 32%), повишена алкална фосфатаза (30%), мукозит (28%), повишена аспартат аминотрансфераза (27%), намалена фосфатаза (25%), удължаване на QT интервала на електрокардиограмата (24%), обрив (24%), повишен креатинин (24%), кашлица (23%), намален апетит (22%), миалгия (21%), запек (20%) и пирексия (20%).
• При пациенти с новодиагностицирана ОМЛ най-често съобщаваните нежелани реакции от степен ≥3 (≥5%) са умора (14%), синдром на диференциация (11%), удължен QT интервал на електрокардиограмата (11%), диария (7%), гадене (7%) и левкоцитоза (7%). Сериозните нежелани реакции (≥5%) са синдром на диференциация (18%), удължен QT интервал на електрокардиограмата (7%) и умора (7%). Възникна един случай на синдром на задната обратима енцефалопатия (PRES).
• При пациенти с рецидивираща или рефрактерна ОМЛ най-често съобщаваните нежелани реакции от степен ≥3 (≥5%) са синдром на диференциация (13%), удължен QT интервал на електрокардиограмата (10%), диспнея (9%), левкоцитоза (8%) и синдром на туморен лизис (6%). Сериозните нежелани реакции (≥5%) са синдром на диференциация (10%), левкоцитоза (10%) и удължен QT интервал на електрокардиограмата (7%). Имаше един случай на прогресивна мултифокална левкоенцефалопатия (PML).
• При пациенти с холангиокарцином най-честите нежелани реакции (≥15%) са умора (43%), гадене (41%), коремна болка (35%), диария (35%), кашлица (27%), намален апетит (24%), асцит (23%), повръщане (23%), анемия (18%) и обрив (15%). Най-честите лабораторни аномалии (≥10%) са намален хемоглобин (40%), повишена аспартат аминотрансфераза (34%) и повишен билирубин (30%).
ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Силни или умерени инхибитори на CYP3A4: Намалете дозата на TIBSOVO със силни инхибитори на CYP3A4. Наблюдавайте пациентите за повишен риск от удължаване на QTc интервала.
Силни индуктори на CYP3A4: Избягвайте едновременната употреба с TIBSOVO.
Чувствителни субстрати на CYP3A4: Избягвайте едновременната употреба с TIBSOVO.
Лекарства, удължаващи QTc: Избягвайте едновременната употреба с TIBSOVO. Ако едновременното приложение е неизбежно, наблюдавайте пациентите за повишен риск от удължаване на QTc интервала.
КЪРМЕНЕ
Тъй като много лекарства се екскретират в кърмата и поради възможността от нежелани реакции при кърмачетата, посъветвайте кърмачките да не кърмят по време на лечение с TIBSOVO и поне 1 месец след последната доза.
Моля, вижте Пълната информация за предписване , включително ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В КУТИЯТА за пациенти с ОМЛ.
Препратки
1. Data on file. Servier. July 30, 2021
2. ClinicalTrials.gov. Study of AG-120 (Ivosidenib) vs. Placebo in Combination with Azacitidine in Patients With Previously Untreated Acute Myeloid Leukemia With an IDH1 Mutation (AGILE). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03173248. Accessed July 2021.
3. National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. Cancer Stat Facts: Acute Myeloid Leukemia (AML). https://seer.cancer.gov/statfacts/html/amyl.html. Accessed July 2021.
4. American Cancer Society. Acute Myeloid Leukemia (AML). https://www.cancer.org/content/dam/CRC/PDF/Public/8674.00.pdf. Accessed July 2021.
5. Kumar C. Genetic Abnormalities and Challenges in the Treatment of Acute Myeloid Leukemia. Genes Cancer. 2011; 2:95-107.
6. DiNardo CD, Stein EM, de Botton S, et al. Durable Remissions from Ivosidenib in IDH1-Mutated Relapsed or Refractory AML. N Engl J Med 2018;378:2386-98.

--------------------------------
* Servier има ексклузивно лицензионно споразумение със CStone за разработването и разпространяването на TIBSOVO (таблетки ивосидениб) в континентален Китай, Тайван, Хонконг, Макао и Сингапур.