You are here

Сервие получи позитивно CHMP становище за LONSURF® (трифлуридин/tipiracil) за метастатичен рак на дебелото черво

Препоръката се основава на резултатите от проучването RECOURSE, демонстриращи ползи за преживяемостта на пациенти с упорито заболяване.

Сервие обяви, че Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) е приел положително становище, препоръчвайки LONSURF (трифлуридин/tipiracil), по-рано известен като TAS-102, за лечение на възрастни пациенти с метастатичен колоректален карцином (МКРР), които са били лекувани преди това с, или не се смятат за подходящи кандидати за, достъпни терапии, включващи флуоропиримидин-, оксалиплатин- и иринотекан-базирани химиотерапии, анти-VEGF агенти и анти-EGFR средства.

"Положителното становище на CHMP за LONSURF бележи влизането ни в областта на солидните тумори, но по-важното е, че това е значителна стъпка напред в лечението на пациенти с метастазирал рак на дебелото черво", каза Patrick Therasse дм, Директор и Ръководител развойна дейност Онкология в международния отдел на Сервие. "Пациентите с МКРР, които не реагират на стандартните терапии в момента имат ограничени терапевтични възможности. Наличието на перорално лечение, което да помага за увеличаване на общата преживяемост, ще бъде най-голямото предимство за пациентите."

Положителното становище на CHMP се основава на данни от международното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано RECOURSE проучване, фаза III, което изследва ефикасността и безопасността на LONSURF с най-добра поддържаща грижа (BSC) в сравнение с плацебо с BSC при 800 пациенти с лекуван преди това МКРР. Проучването достига до основната крайна точка на статистически значимо подобрение в общата преживяемост (OS). Резултатите показват намаление на риска от смъртност с 32% в сравнение с BSC (HR = 0.68; 95% CI: 0:58 до 0.81 р <0.001) и  подобрение от 1.8 месеца на средната преживяемост (средната OS за LONSURF е 7.1 срещу 5.3 месеца за плацебо). Най-често наблюдаваните нежелани лекарствени реакции (≥ 30%), при пациенти, приемащи LONSURF са неутропения, гадене, умора, анемия и левкопения.1,2

Актуализиран анализ на преживяемостта в 89% от събитията, представен на ASCO GI тази година, потвърди клинично значимото и статистически значимото подобрение на преживяемостта на LONSURF с BSC в сравнение с плацебо с BSC. Това се изразява в 31% относително намаление на риска от смъртност и подобряване на средната преживяемост с 2 месеца. Средната преживяемост се равнява на 7.2 месеца за LONSURF с BSC срещу 5.2 месеца за плацебо с BSC (HR = 0.69; 95% CI: 0:59 до 0.81; р <0,0001), това кореспондира съответно на 27.1% и 16.6% едногодишна преживяемост.3

Положителното становище на CHMP сега ще бъде разгледано от Европейската комисия и ако получи разрешение за употреба, LONSURF ще бъде одобрен в 28-те страни членки на Европейския съюз (ЕС), както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

През юни 2015 г., Сервие сключи ексклузивен лицензен договор с Taiho Pharmaceutical Co. за съвместно разработване и комерсиализация на LONSURF. Съгласно условията на споразумението, Сервие ще комерсиализира LONSURF в Европа и други страни извън Съединените щати, Канада, Мексико и Азия. Taiho Pharmaceutical запазва правото да развива и комерсиализира LONSURF в САЩ, Канада, Мексико, и Азия и да произвежда и доставя продукта.

 

Метастатичен колоректален карцином
Съществува силно незадоволена потребност от лечение на рак на дебелото черво, който беше втората водеща причина за смъртните случаи, свързани с рака в Европа през 2012 г. Той е отговорен за 215 000 смъртни случая.4 Приблизително 25% от пациентите са с метастази при първоначална диагноза и почти 50% от пациентите ще развият метастази.5 Това допринася за високите нива на смъртност, отчетени за колоректалния карцином. Скоростта на 5-годишната преживяемост на пациентите с диагноза на етап IV МКРР е около 11%.6

LONSURF
LONSURF в момента е достъпен в Япония за лечение на неоперабилен напреднал или рекурентен КРС и в САЩ за лечение на пациенти с МКРР, които са били лекувани преди това с флуоропиримидин-, оксалиплатин- и иринотекан-базирана химиотерапия, на анти-VEGF биологична терапия, и ако е от тип RAS, с анти-EGFR терапия.7,8 LONSURF е орално лекарство срещу рак, комбинация от трифлуридин (FTD) и tipiracil (TPI), чийто основен механизъм на действие се различава от флуоропиримидини. FTD е антинеопластично нуклеозиден аналог, което директно се инкорпорира в ДНК, като по този начин пречи на функцията на ДНК. Концентрацията на кръв на FTD се поддържа чрез TPI, което е инхибитор на ензим, разграждащ FTD, тимидин фосфорилаза.

 


[1] Mayer RJ, et al. Randomized Trial of TAS-102 for Refractory Metastatic Colorectal Cancer. N Engl J Med 2015; 372:1909-19.
[2] LONSURF Summary of Product Characteristics
[3] TAS-102 versus placebo plus best supportive care in patients with metastatic colorectal cancer refractory to standard therapies: Final survival results of the phase III RECOURSE trial. J Clin Oncol 34, 2016 (suppl 4S; abstr 634) Available at: http://meetinglibrary.asco.org/content/159397-173 Accessed February 2016
[4] Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013;49: 1374–1403.
[5] Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol (2014) 25 (suppl 3): iii1-iii9.
[6] American Cancer Society. Colorectal Cancer. Available at: http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorect... Accessed February 2016
[7] FDA News Release. FDA approves new oral medication to treat patients with advanced colorectal cancer. 22 September 2015. Available at: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm463650.htm Accessed February 2016
[8] Taiho Pharma. Taiho's Lonsurf® (trifluridine and tipiracil hydrochloride) Tablets Approved in Japan for Treatment in Advanced Metastatic Colorectal Cancer. Available at: http://www.taiho.co.jp/english/news/20140324.html Accessed February 2016