You are here

Сервие и Институт Кюри удължават срока и разширяват обхвата на своето сътрудничество в борбата срещу рака

5 септември 2017 – Сервие и Институт Кюри са взели решение за удължаване на своето сътрудничество в борбата срещу рака с още три години и за разширяване на неговия обхват
с включване на нови области на научно-изследователска дейност, като имуно-онкология, хематология и кардиология.

Основните цели на това сътрудничество са идентифициране на нови лекарствени комбинации (употреба на две взаимно допълващи се терапии с цел повишаване на ефективността и намаляване на нежеланите лекарствени реакции), в това число формули от портфолиото от нови разработки на Сервие, както и по-добра характеристика на пациентите, които биха имали ползи
от някои лекарствени средства (прицелни терапии).

Съвместните изследователски програми, предмет на това сътрудничество, стартирали през 2005 г., вече са идентифицирали няколко терапевтични цели, например, TTK/MPS1 киназа −
ензим, участващ в клетъчния цикъл. Дерегулацията на този ензим води до абнормна клетъчна пролиферация, което на свой ред способства за развитието на тумори. Следователно, потискането на неговата активност притежава потенциал за ограничаване на туморния растеж. Разработването на промедикамент на Сервие, с прицелно действие върху този енизим, е предмет на допълнителна съвместна научно-изследователска програма.

В новите програми, които ще изследват също причините за резистентност на лечение при различни солидни тумори, ще бъдат използвани големи бази данни и десетки хиляди туморни проби от Институт Кюри. „През последните дванадесет години, ние имахме възможност да оценим не само предимствата на това публично-частно сътрудничество за научни изследвания и иновации в полза на пациентите, но и превъзходната работа на работните екипи на Институт Кюри в областта както на фундаменталните, така и на клиничните изследвания“, каза Майк Бърбридж, директор на направление „Транслационни и клинични изследвания в областта на онкологията“ в Сервие. Според Амари Мартин, директор на отдел „Трансфер на технологии и индустриално сътрудничество“ към Институт Кюри, „Сътрудничеството между Институт Кюри и Сервие е най-амбициозният проект, който нашият институт някога е имал с индустриален партньор. Дългогодишната продължителност на това историческо сътрудничество е свидетелство за нашето взаимно доверие, подкрепяно от постигнатия голям прогрес в научните изследвания на рака на гърдата“.

И наистина, когато трябва да бъдат разработвани терапии за решаване на важни медицински проблеми, частно-публичните партньорства са предимство, тъй като те ускоряват разработването на иновативни лекарствени средства. Те също така допринасят за нарастване на изследователския потенциал на академичните центрове за изследване. Например, от своето стартиране досега, това сътрудничество е довело до разкриване на три постоянни длъжности в Инситут Кюри и до ангажиране на 25 техници, инженери, студенти и млади изследователи с временна заетост.

За Сервие
Сервие е международна фармацевтична компания, управлявана от фондация с нестопанска цел. Централата на фирмата се намира във Франция (Сюрен). Компанията присъства в 148 страни по света, с персонал от 21000 служители и оборотът ù за 2016 г възлиза на 4 милиарда евро. Изцяло независима, Групата Сервие инвестира 25% от годишния си оборот (с изключение на генерични медикаменти) в научно-изследователска дейност и влага цялата си печалба в разработване на нови медикаменти. Основен двигател за корпоративния напредък на Сервие е търсенето на иновации в 5 терапевтични области: сърдечно-съдови, имуно-възпалителни и невро-психични заболявания, онкология и диабет, както и производство на високо-качествени генерични медикаменти.
Част от дългосрочната стратегия на Сервие е завоюването на ключови позиции в областта на онкологията. Понастоящем в процес на клинично разработване в тази област са девет лекарствени формули за лечение на рак на стомаха и белите дробове и други солидни тумори, както и на различни типове левкемия и лимфоми. Това портфолио от иновативни противоракови терапии се разработва в сътрудничество с партньори от цял свят и обхваща различни основни противоракови терапии и модалности, в това число цитотоксични, проапоптозни, имунни и клетъчни средства и прицелни терапии.
Допълнителна информация можете да намерите на: www.servier.com

За Институт Кюри и Болница за лечение на ракови заболявания Кюри

Институт Кюри, водеща институция в борбата против рака, включва международно известен изследователски център и високо технологична болница за лечение на всички видове рак, дори и най-редките. В Институт Кюри, основан през 1909 г. от Мари Кюри, работят над 3300 изследователи, лекари и обслужващ медицински персонал в три основни области: лечение, изследователска дейност и обучение.
Частна фондация с признат принос за обществото и оторизация за получаване на дотации и дарения, Институт Кюри притежава възможности за ускоряване на научните открития, което допринася за подобряване на лечението и качеството на живот на пациентите с помощта на дарителите.
За повече информация: www.curie.fr