You are here

Пациентите с напреднал метастатичен колоректален карцином в Европа вече имат нов вариант за лечение, след като LONSURF® (trifluridine/tipiracil) получи одобрение

LONSURF отчете 2-месечно подобрение в средната обща преживяемост (OS) в сравнение с плацебо при пациенти с напреднал метастатичен колоректален карцином (МКРР)1,2, значителна полза за заболяване с 5-годишна преживяемост на едва 11% при диагностициране3

Европейската комисия (ЕК) даде разрешение за употреба на LONSURF® (trifluridine/tipiracil), известен преди като TAS-102, в Европейския съюз (ЕС) за лечение на възрастни пациенти с метастатичен колоректален карцином (МКРР), които са били лекувани преди това или не се считат за кандидати за наличните терапии, включващи флуоропиримидин, оксалиплатин и иринотекан, базирани химиотерапии, анти-VEGF агенти и анти-EGFR средства. LONSURF е орална противораково лекарство, включващ комбинация от trifluridine (FTD) и tipiracil (TPI), чийто двоен механизъм на действие е предназначен за поддържане на клинична дейност.

"Данните от пилотното проучване RECOURSE осигуриха доказателства, че LONSURF може да предложи на пациенти с метастатичен колоректален рак увеличаване на преживяемостта, както и намаляване на риска от смърт, в сравнение с плацебо," каза професор Eric Van Cutsem, от университетска болница Leuven в Белгия. "Комбинацията от trifluridine и tipiracil в LONSURF работи като директно атакува ДНК на туморните клетки, което намалява растежа на раковите клетки. Този подход се бори с рака по различен начин в сравнение с използваните преди това други процедури, което ни позволява да забавим развитието на рака, а не да се редуват терапии, които вече са били използвани."

"С това одобрение, ние даваме обещание да предоставим ново лечение на пациенти с напреднал метастатичен колоректален карцином в цяла Европа", каза д-р U. Marion Schrenk, ръководител отдел Глобална лекарствена стратегия, Онкология в Сервие. "Ние сме развълнувани за този важен момент, който демонстрира ангажираността на Сервие за подобряване живота на пациентите, живеещи с рак. LONSURF също показва увеличаване на преживяемостта без прогресия като запазва коефициента на полезно действие, което предоставя на пациентите повече време за важните за тях неща."

Решението на ЕК следва положителното становище на CHMP към Европейската агенция по лекарствата (ЕМА), което препоръчва одобрението на LONSURF през февруари 2016 г.4 Становището на CHMP и решението на ЕК са базирани на данни от международното, двойно-сляпо, плацебо-контролирано фаза III проучване RECOURSE, което изследва ефикасността и безопасността на LONSURF с най-добра поддържаща грижа (BSC) в сравнение с плацебо с BSC при 800 пациенти с МКРР с предшестващо лечение. Проучването доказа първичната крайна цел на статистически значимо подобрение в общата преживяемост (OS) .1,2,5

RECOURSE

RECOURSE е международно, двойно-сляпо, плацебо-контролирано фаза III проучване, което изследва ефикасността и безопасността на LONSURF с BSC в сравнение с плацебо с BSC при 800 пациенти с предшестващо лечение на МКРР, сред които 403 лекувани в Европа.6 Проучването постига първичната крайна цел на статистически значимо подобрение в OS. Резултатите показват намаление на риска от смърт с 32% в сравнение с BSC (HR = 0,68; 95% CI: 0,58 до 0,81 р <0.001). Актуализиран анализ на OS в 89% от събитията, представени на ASCO GI 2016 г., потвърждават клинично значимо и статистически значимо подобрение на преживяемостта на LONSURF с BSC в сравнение с плацебо с BSC. Това се превръща в относително намаляване на риска от смърт с 31% (HR = 0,69; 95% CI: 0,59 до 0,81; р <0,0001) и подобрение с 2 месеца в средната OS. Средната OS е 7.2 месеца за LONSURF с BSC срещу 5.2 месеца за плацебо с BSC, което кореспондира на 1-годишни нива на преживяемост от съответно 27.1% и 16.6%.1,2,5

Най-често наблюдаваните нежелани лекарствени реакции (≥ 30%) при пациенти, приемащи LONSURF са неутропения, гадене, намален апетит, диария, умора, анемия, тромбоцитопения, повишение на общия билирубин, алкалната фосфатаза и ASAT нивата, и левкопения.1,5

Метастатичен колоректален карцином

Съществува силно незадоволена потребност от лечение на рак на дебелото черво, който беше втората водеща причина за смъртните случаи, свързани с рака в Европа през 2012 г. Той е отговорен за 215 000 смъртни случая.7 Приблизително 25% от пациентите са с метастази при първоначална диагноза и почти 50% от пациентите ще развият метастази.8 Това допринася за високите нива на смъртност, отчетени за колоректалния карцином. Скоростта на 5-годишната преживяемост на пациентите с диагноза на етап IV МКРР е около 11%.3

LONSURF

LONSURF в момента е достъпен в Япония за лечение на неоперабилен напреднал или рекурентен КРС и в САЩ за лечение на пациенти с МКРР, които са били лекувани преди това с флуоропиримидин-, оксалиплатин- и иринотекан-базирана химиотерапия, на анти-VEGF биологична терапия, и ако е от тип RAS, с анти-EGFR терапия.9,10,11  LONSURF е орално лекарство срещу рак, комбинация от трифлуридин (FTD) и tipiracil (TPI), чийто основен механизъм на действие се различава от флуоропиримидини. FTD е антинеопластично нуклеозиден аналог, което директно се инкорпорира в ДНК, като по този начин пречи на функцията на ДНК. Концентрацията на кръв на FTD се поддържа чрез TPI, което е инхибитор на ензим, разграждащ FTD, тимидин фосфорилаза.1,5,12

През юни 2015 г., Сервие сключва договор за ексклузивен лиценз с Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. за съвместно разработване и комерсиализация на LONSURF. Съгласно условията на споразумението, Сервие има право да сътрудничи в разработването и комерсиализацията на LONSURF в Европа и други страни с изключение на Съединените щати, Канада, Мексико и Азия, където Taiho Pharmaceutical си запазва правото да развива и комерсиализира LONSURF, както и да произвежда и доставя продукта.

 


[1] LONSURF Summary of Product Characteristics

[2] TAS-102 versus placebo plus best supportive care in patients with metastatic colorectal cancer refractory to standard therapies: Final survival results of the phase III RECOURSE trial. J Clin Oncol 34, 2016 (suppl 4S; abstr 634) Available at: http://meetinglibrary.asco.org/content/159397-173 Accessed April 2016

[3] American Cancer Society. Colorectal Cancer. Available at: http://www.cancer.org/cancer/colonandrectumcancer/detailedguide/colorectal-cancer-survival-rates Accessed April 2016

[4] Meeting highlights from the Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) 22-25 February 2016. Available at: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/02/news_detail_002474.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 Accessed April 2016

[5] Mayer R, Van Cutsem E, et al. Randomized Trial of TAS-102 for Refractory Metastatic Colorectal Cancer. N Engl J Med 2015; 372:1909-19.

[6] Ohtsu A, Yoshino T, Wabha M, et al. Phase 3 RECOURSE Trial of TAS-102 Versus Placebo With Best Supportive Care in Patients With Metastatic Colorectal Cancer: Geographic Subgroups. J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr 3564).

[7] Ferlay J, Steliarova-Foucher E, Lortet-Tieulent J et al. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: estimates for 40 countries in 2012. Eur J Cancer 2013;49: 1374–1403.

[8] Metastatic colorectal cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol (2014) 25 (suppl 3): iii1-iii9.

[9] FDA News Release. FDA approves new oral medication to treat patients with advanced colorectal cancer. 22 September 2015. Available at: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm463650.htm Accessed April 2016

[10] Taiho Pharma. Taiho's Lonsurf® (trifluridine and tipiracil hydrochloride) Tablets Approved in Japan for Treatment in Advanced Metastatic Colorectal Cancer. Available at: http://www.taiho.co.jp/english/news/20140324.html Accessed April 2016

[11] Taiho Pharma. Lonsurf® Combination Tablet for the Treatment of Unresectable Advanced or Recurrent Colorectal Cancer Receives Approval in Japan for Partial Change in Indications. Available at: http://www.taiho.co.jp/english/news/20150320.html  Accessed April 2016

[12] Emura T et al. A novel antimetabolite, TAS-102 retains its effect on FU-related resistant cancer cells Int J Mol Med 2004;13:545-49.