You are here

Сервие и Taiho Pharmaceutical съобщиха, че първоначалните резултати от клинично проучване фаза III показват сигнификантно увеличение на преживяемостта при пациенти с метастатичен рак на стомаха, лекувани с LONSURF® (трифлуридин и типирацил)

Данни от TAGS, представени на ESMO
20-ти Световен Конгрес, посветен на гастроинтестиналния карцином - 2018

Париж, Франция, 21 юни 2018 г. - Сервие и Taiho Pharmaceutical Co., Ltd. oбявиха днес резултати от клинично проучване фаза III (маркери) с LONSURF® (трифлуридин и типирацил, TAS-102), които демонстрират значително подобрение в общата преживяемост (OS) при пациенти с метастатичен карцином на стомаха (HR = 0.69 [ 95% CI 0,56-0,85], р = 0,0003).

Средната обща преживяемост при пациентите, лекувани с трифлуридин и типирацил и най-добри поддържащи грижи (BSC) е 5.7 месеца спрямо 3,6 месеца, в групата с плацебо и BSC, като при първите е постигнато 31% намаляване на риска от смърт. На 12-месец общата преживяемост в групата на трифлуридин / типирацил е 21.2% спрямо 13,0% в плацебо групата. Освен това, рискът от прогресия на заболяването, измерен чрез PFS, е редуциран с 43% (HR: 0.57).
Общият профил на безопасност в групата на с трифлуридин и типирацил е аналогичен с този при пациенти с метастатичен колоректален карцином (КРС), като се съобщават предимно хематологични нежелани реакции.

"Резултатите, представени днес от TAGS демонстрират потенциала на трифлуридин и типирацил при пациенти в напреднал стадий на метастазирал рак на стомаха", казва проф Хосеп Табарнеро, началник на отдела по медицинска онкология, университетска болница "Вал д'Хеброн", Барселона и директор на Института по онкология в Хеброн Валей (VHIO). "За пациентите в този стадий на заболяването ние сме силно ограничени в терапевтичните си възможности и подобен резултат увеличава техните шансове за оцеляване."

Али Зайтер, ръководител на Сервие отдела по Клинични изследвания в Онкологията добави: "Ние сме удовлетворени, че трифлуридин/типирацил показва значими ползи за пациентите с метастазирал рак на стомаха, които се нуждаят от ефективно лечение, а нямат много терапевтични опции. Ние се ангажираме да подобрим резултатите на пациентите и да им осигурим достъп до нови терапевтични възможности. Ние ще продължим работата си с регулаторните органи, за да направим трифлуридин / типирацил достъпен за пациентите и медицинските специалисти. "

Трифлуридин / типирацил в момента е показан в Европа за лечение на възрастни пациенти с метастатичен колоректален карцином, които преди това са били лекувани с други медикаменти (или са противопоказани за друга терапия.)

За TAGS:

TAGS е спонсорирано от Taiho мултинационално, рандомизирано, двойно-сляпо клинично проучване фаза III, за оценка на труфлуридин/ tipiracil плюс най-добри поддържащи грижи (BSC) в сравнение с плацебо плюс BSC при пациенти с метастатичен рак на стомаха, рефрактерни на стандартната терапия. Първичната крайна цел в TAGS е общата преживяемост, а вторичните включват преживяемост без прогресия (PFS), безопасност и качество на живот. В TAGS са включени 507 възрастни пациенти с метастатичен рак на стомаха, които преди това са получили поне две приоритетни терапии за напреднал стадий на заболяването. Проучването е проведено в Европа, Русия, Турция, Япония и Северна Америка.

За метастатичния рак на стомаха: Ракът на стомаха е заболяване, при което злокачествените клетки се образуват в лигавицата на стомаха. Това е петото по честота на разпространение раково заболявание в света и третата най-често срещана причина за смърт от раково заболяване (след рака на белия дроб и рак на черния дроб), което води до 723,000 смъртни случаи на година. Приблизително 50% от пациентите с рак на стомаха са в напреднал стадий в момента на диагностициране на заболяването. Стандартните схеми на химиотерапия при напреднал рак на стомаха включват флуоропиримидин, платинови производни и таксани или иринотекан. Добавянето на трастузумаб към химиотерапията е стандартна грижа за пациентите с HER2-neu-позитивен напреднал стомашен рак. Въпреки това, след неуспех на първа и втора линия на терапията, стандартните терапии на тези пациенти са ограничени.

За LONSURF® (трифлуридин и типирацил, TAS-102) : LONSURF® е перорален противораков медикамент, комбинация от трифлуридин (FTD) и типирацил (IPT), с двоен механизъм на действие. LONSURF® е регистриран в Япония, САЩ, Европейския съюз и много други страни. В Европейския съюз, LONSURF® е показан за лечение на възрастни пациенти с метастатичен колоректален карцином (КРС) лекувани преди това с друга терапия (флуоропиримидин, оксалиплатин и иринотикан-съдържащи медикаменти, анти-VEGF агенти и анти-EGFR агенти), или неподходящи за такава.

За Сервие:

Сервие е международна фармацевтична компания, управлявана от фондация с нестопанска цел, със седалище във Франция (Сюрен). Със силно международно присъствие в 148 страни и оборот от 4,152 милиарда евро през 2017 г. Сервие има 21,600 служители по цял свят. Изцяло независима, групата реинвестира 25% от оборота си (с изключение на генерични лекарства) в научноизследователската и развойната дейност. Сервие се отличава с иновации в пет терапевтични области: сърдечно-съдови, нервно-психически и имуно-възпалителни заболявания, рак и диабет, както и с висококачествени генерични лекарства.

Да се превърне в ключов играч в областта на онкологията, е част от дългосрочната стратегия на Сервие. В момента Групата има девет молекули в процес на научно-изследователска дейност, насочени за лечение на стомашен рак, рак на белия дроб и други солидни тумори, както и за различни видове левкемия и лимфоми. Това портфолио от иновативни медикаменти за лечение на онкологични заболявания е продукт на различни партньорства по целия свят, и обхваща различни терапии, включително цитостатици, имунни, клетъчни и таргетни терапии, които биха променили живота на пациентите.

За Taiho Pharmaceutical:

Taiho Pharmaceutical, дъщерно дружество на Otsuka Holdings Co., Ltd. (Https://www.otsuka.com/en/) е нахчно-изследователска фармацевтична компания фокусирана върху следните области: онкологията, имуно-алергични заболявания и урология. Нейната корпоративна философия: "Ние се стремим да се подобри здравето на хората и да допренесем за едно общество, обогатено с усмивки." В областта на онкологията, по-специално, Taiho Pharmaceutical е известена като водеща компания в Япония за развитие на иновативни лекарства. В области, различни от онкологията, компанията създава и предлага на пазара решения за подобрение качеството на живот. Винаги поставяйки клиентите на първо място, Taiho Pharmaceutical също така има за цел да осигури подкрепа на хората, които се грижат за живота си.