You are here

Интервю с Орелиен Бретон – Генерален директор на Сервие България

Сервие България - Фармакологична стратегия в областта на онкологията

Орелиен Бретон, Генерален директор на Сервие България, разказва за дейността на дъщерната фирма под негово ръководство и подчертава значението от комбинирането на портфолио от подходящи лекарствени продукти с отличен работен екип за осъществяване на успешно управление в работната среда в България.

Това е Вашият втори пост на мениджър за страната след Словения и Вие сте пристигнали в България точно преди две години. Различаваше ли се българската действителност от това, което очаквахте при пристигането си?

“Трябва да се отбележи откритостта в начина на работа на някои обществени здравни институции като българската Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) и Министерството на здравеопазването в стремежа им да помогнат на фармакологичната индустрия да бъде в крак с всички (административни) процеси.” Нямах някакви конкретни очаквания, а по-скоро естествена нагласа да се отдам на промените в работата ми, на българската култура, както и на пазарните тенденции. Казвайки това, трябва да отбележа, че оттогава има вече две години и съм особено доволен от развитието на нещата.
България е място, което способства за лесно постигане на баланс между професионални и лични отношения, бих казал при висока удовлетвореност и от двете страни. Социалната среда е наистина приятелска и искам да подчертая изключителното ниво на професионализъм по отношение както на качество на работата, така и на лоялност.

Какъв съвет бихте дали на някой, отскоро назначен за Изпълнителен директор в България?

В сравнение със Западна Европа, структурите са по-слабо развити, което е обичайно за балканските страни. Настойчиво му бих препоръчал да се заобиколи с вътрешни и външни специалисти със задълбочени познания за пазара, което ще ускори разбирането на процедурите в страната, особено на административните процедури в здравеопазването. Това ще помогне на всеки ръководител да се ориентира успешно в тези специфични административни процеси.

Независимо от това, от друга страна трябва да се отбележи откритостта в начина на работа на някои обществени здравни институции, като българската Изпълнително агенция по лекарствата (ИАЛ) и Министерството на здравеопазването в стремежа им да помогнат на фармацевтичната индустрия да бъде в крак с всички тези процеси. Освен това, със съдействието на Асоциацията на научно-изследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), обществените институции често излизат с нови предложения и се консултират с производителите на лекарства с цел намиране на най-добрия път на развитие.

Един добър пример, конкретно за Сервие, е регистрирането на нови разрешителни за употреба на някои медицински изделия - една нова дейност за Групата Сервие, където получаваме наистина ценна помощ от страна на ИАЛ, за да може да отговорим изцяло на административните изисквания за страната.

Споменахте откритостта от страна на българските обществени здравни институции в установяването на диалог с индустрията; можете ли да се спрете по-подробно на това?

Необходимостта от по-високи разходи за здравеопазване като цяло и конкретно на разходи за фармацевтични продукти е една от основните теми, обсъждани на тези кръгли маси. Факт е, че в България има много нерешени здравни проблеми, и както от страна на индустрията, така и на правителството е налице желание и стремеж да попълване на тези празнини в здравеопазването.

Въпреки това, няма лесно решение на това положение, тъй като обществените фондове са ограничени, а медикаментите, особено иновативните такива, не са евтини. Щастлив съм да споделя, че успяхме да постигнем някои споразумения, довели до по-лесен достъп на пациентите до висококачествени лекарствени продукти, наред с инициативи за задържане на цените, като система за възвръщане на разходите (clawback), както и допълнителни отстъпки, но все още предстои да бъде изминат дълъг път.

Разкажете ни повече за успеха на Сервие в България?

Следващата година ще честваме 25-годишнината на Сервие в България. Сервие разкрива своето представителство в България през 1993 г., което е доста по-рано в сравнение с повечето други международни фармацевтични компании.
Вярвам, че в основата на нашето успешно развитие в България стои портфолио ни от високо ефективни лекарствени продукти, предлагащи научно-обосновани, надеждни и достъпни терапевтични решения в ключови за националното здравеопазване области, като лечението на диабет и сърдечно-съдови заболявания.

Как работи фирмата под Вашето ръководство и какви са основните двигатели за нейния растеж
в България?

През последните години ние бележим задоволителен ръст, особено по отношение на обема, с повече от двуцифрено нарастване на продажбите. Според мен трябва да продължим напредъка си в тази насока, за да се справим с драстичното намаление на цените в резултат от натиска от страна на правителството за задържане на цените. Горд съм с отличната работа на колегите, отговарящи за промоцията на медикаменти по лекарско предписание в редица различни области.

В допълнение, създадохме отдел за промоция на лекарствени продукти, отпускани без рецепта и прилагаме ефективни програми за двустранна връзка с пациентите и фармацевтите, които са една от основните движещи сили за растежа ни в България.

В световен мащаб, компанията е на 32-ро място, но в България е измежду първите 10 фирми в на фармацевтичния пазар. Как ще обясните успеха на Сервие в България?

Както вече споменах, нашата стратегия за диверсифициране на портфолиото ни играе важна роля за успеха на Сервие в България. Но най-голяма степен, зад този успех стои неуморната работа на един талантлив екип от професионалисти, способен да осъществи контакти на професионално ниво с българските лекари. Ние инвестираме много в обучението и развитите на хората ни, за да бъдем сигурни, че те са винаги в първите редици по отношение на медицинското познание във всички терапевтични области, представляващи интерес за нас.

Една от терапевтичните области, в която Сервие заема силна позиция в световен мащаб, са невро-психичните разстройства, често свързвани със социални предразсъдъци. Какво е Вашето мнение за положението в България в това отношение?

Психическите заболявания представляват сериозен здравен проблем за страни като България. За съжаление, българите не са достатъчно информирани по този въпрос и затова трябва много да се работи в тази насока. В действителност, броят на правилно лекуваните пациенти с психически разстройства е много малък, именно поради свързваните с тях догми и предразсъдъци.
Н
ие работим активно със специалистите по психиатрия чрез кампании за повишаване на информираността и медицинските познания, но не намирам някакъв особен напредък в страната в това отношение.

Сервие полага усилия да затвърди своя имидж на водеща фирма в областта на онкологията в световен мащаб; какво отражение намира тази амбиция в България?

През последните години пазарът на онкологични медикаменти в България претърпя голямо развитие, свързано с навлизането на пазара на няколко иновативни лекарствени продукти. Но въпреки по-добрата им ефективност, тези нови медикаменти са по-скъпи и приложими при по-ограничен кръг пациенти. Тяхното въвеждане на пазара доведе до по-неефективно разпределение на обществените здравни фондове в онкологията поради несъответствие между специфичните биологични характеристики на пациентите и показанията на предписваните иновативни лекарствени средства.

Връщайки се към Сервие: понастоящем ние имаме два онкологични продукта, които очакваме да бъдат регистрирани в системата за реимбурсация в началото на следващата година. До момента в тази връзка сме получили отлични отзиви от страна на българските онколози и вече обучаваме екип, който ще работи в тясно сътрудничество с медицинската общност за успешното реализиране на тези лекарствени продукти на пазара в България.

Eлектронното здравеопазване (Еhealth) е една от основите на националната здравна стратегия на България до 2020, което ще помогне на страната да постигне прозрачност и ефективност в разходването на средствата за здравеопазване. В действителност, в свое интервю министърът на здравеопазването на България Николай Петров подчерта ролята на частния сектор за успешното реализиране на тази програма. Какви са Вашите виждания по този въпрос?

Развиването на електронното здравеопазване в България е приоритет за цялата национална система за здравеопазване и изисква тясно сътрудничество между индустрията и обществените институции. Вярвам, че електронното управление в системата на здравеопазване ще осигури по-голяма ефективност и прозрачност в усвояването на ресурсите, което ще помогне на правителството да постигне желаната финансова устойчивост и ефективност на здравната система.
В тази област, ние, представителите на фармацевтичната индустрия разполагаме с богат опит и имаме готовност да подкрепим правителството по така избрания път. Но, от моя гледна точка, това е по-скоро дългосрочен проект, отколкото начинание с бърз успех.

Въпреки, че Сервие инвестира около 25 процента от оборота си в научно-изследователска и развойна дейност, от доста време насам липсват съобщения за нови революционни разработки. Как поддържате новаторския имидж на Групата Сервие в България?

От гледна точка на корпоративната философия, нашето желание е да заемаме позиция на новаторска компания, предлагаща стойностни и висококачествени медицински решения. В действителност, самият правен статут на Сервие, като независима група, управлявана от фондация, означава, че всички печалби не се разпределят, а се инвестират в изследователска и развойна дейност за откриване на нови лекарства или усъвършенстване на съществуващите. По този начин, ние бележим напредък в две насоки: разработване на основното ни портфолио чрез усъвършенстване на включените в него продукти, или, в дългосрочен план, инвестиране в откриването и разработването на нови медикаменти с революционна значимост. В тази връзка, до 2022-2023 г. очакваме да предложим нови терапевтични решения на българския пациент.

Конкретно за България, имаме създадени значителни традиции в провеждането на клинични изпитвания в страната. В действителност, понастоящем в България са в процес на реализация 5-10 клинични научни проекти в ключови терапевтични области като лечение на сърдечно-съдови и психо-неврологични дегенеративни заболявания. Освен това, постоянно инвестираме значителни средства за медицинско обучение, като каним в България световно известни водещи специалисти, за да споделят своите виждания с талантливите медицински специалисти в страната.